Over Ons

Over Ons

Doel

De stichting IJmondig stelt zich ten doel om natuur-, milieu en gezondheidsbelangen in de regio IJmond/Noord-Holland te beschermen, onder meer door zich te richten op het verminderen van lucht- bodem- en watervervuiling, zoals overmatige CO2-en stikstofuitstoot, grafietregens en overige milieuverontreinigingen.

Statuten

Afschrift statutenwijziging stichting IJmondig: 

De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73695769. Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 859631497.

Stichting IJmondig is een erkende ANBI

Stichting IJmondig is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Een instelling wordt alleen aangewezen als ANBI als zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Daarnaast moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Uw gift aftrekbaar van de belasting

Voor instellingen die zijn aangewezen als ANBI gelden speciale fiscale voordelen bij scheken, erven en giften. Hoeveel aftrek u krijgt van uw gift, is van verschillende factoren afhankelijk. Op de Website van de Belastingdienst vidt u meer informatie over ANBI’s en kunt u controleren of uw donatie aftrekbaar is.

Contact & Bestuur

Voorzitter: Ellen Windemuth
Secretaris: Adam Windemuth
Penningmeester: Erik Meijer

Correspondentieadres & Bestuur

Stichting IJmondig, 

Van Ogtropweg 4, 

1949 BA Wijk aan Zee

Stichting IJmondig is een erkende ANBI (na de statuserkenning)

Stichting IJmondig is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling wordt alleen aangewezen als ANBI als zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Daarnaast moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorbeelden/verslag van actuele projecten/juridische acties stichting IJmondig

Handhavingsverzoek omgevingsvergunning/milieuvergunningen Tata Steel/Harsco aan de provincie Noord-Holland met eventueel bezwaar en beroep.

Bestrijden overmatige stikstofemissie gebied de grijze duinen in het Noordhollands duinreservaat.

Het Noordhollands Duinreservaat is één van de 6 aangewezen Natura 2000-gebieden in de duinen van Noord-Holland. Het gebied is aangewezen als Habitatrichtlijn-gebied op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nu Wet Natuurbescherming; Wnb): er mogen in beginsel geen activiteiten plaatsvinden die de Natura 2000-doelen voor het gebied in gevaar brengen.

Voor het Noordhollands Duinreservaat geldt 7 december 2004 als referentiedatum voor de bescherming van soorten en habitattypen die onder de Habitatrichtlijn  vallen, omdat het gebied op die datum als Habitatrichtlijngebied  op de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio is geplaatst door de Europese Commissie.

Volgens het beheerplan Natura 2000 gebied Noordhollands Duinreservaat 2018-2024 is het noodzakelijk dat de grijze duinen, die grotendeels het Noordhollands Duinreservaat beslaan uitbreiden en verbeteren. Deze grijze duinen zijn zeer stikstofgevoelig, hebben een sense of urgency-status (EU) en worden overbelast door de naburige zware industrie van Tata Steel en Harsco Metals. En worden hierdoor ernstig bedreigd in hun bestaan.

Er is in 2015 een zeer ruime natuurvergunning verleend die deze stikstofbelasting legitimeert. Met als zwaarwegend argument de economische belangen die Tata Steel voor de omgeving heeft. Dit argument is achterhaalt en schadelijk voor de ontwikkeling en bescherming van de Natura2000-gebieden. 

Om deze gebieden te kunnen beschermen voert de stichting IJmondig juridische zaken. Om zo verdere schade aan de vorengenoemde in gevaar verkerende Natura2000-gebieden te kunnen voorkomen.

Mr. Bondine Kloostra voert in opdracht van Stichting IJmondig deze juridische zaken. Wij bestrijden zo de overtredingen van de milieuvergunningen/omgevingsvergunning door TATA Steel en Harsco te Velsen-Noord, met eventueel bezwaar en beroep.

Zie ons Nieuws post: “Een dagje in de Rechtbank

Jaarverslagen en financiële verantwoording

Jaarlijks zal stichting IJmondig een jaarverslag en financiële verantwoording publiceren, startend in 2020, het eerste volledige jaar na de officiële lancering.