Stichting IJmondig vraagt ANBI status aan

ANBI

Momenteel loopt de aanvraagprocedure om een ANBI te worden.

Onderstaand het beleidsplan dat meer inzicht geeft in het doel en de werkzaamheden van de stichting. Wij houden jou op de hoogte.

Als de aanvraag positief verloopt is een gift aan de stichting aftrekbaar.

Datum: 24 oktober 2019
Beleidsplan Stichting IJmondig
Inhoudsopgave

– Feitelijke informatie
– Bestuur
– Doelstellingen en beleid
– Winstoogmerk
– Tot vermogen van de stichting worden bestemd
– Beloningsbeleid
– De wijze van werving van inkomsten
– Jaarverslagen en financiële verantwoording
– Wat is de potentie van stichting IJmondig
– Voorbeelden van actuele projecten/juridische acties stichting IJmondig

Feitelijke informatie
Naam: Stichting IJmondig
Rechtsvorm: Stichting IJmondig, non-profit, ideële organisatie
Website: www.ijmondig.com
Adres: Van Ogtropweg 4
1949 BA Wijk aan Zee
KvK Nr.: 73695769
Bank: ABNAMRO
IBAN: NL 87ABNA0843065958
RSIN: 859631497

Bestuur
Ellen Windemuth, Voorzitter
Adam Windemuth, Secretaris
Erik Meijer – Penningmeester

Doelstellingen & beleid
De stichting IJmondig stelt zich ten doel om natuur-, milieu en gezondheidsbelangen in de regio IJmond/Noord-Holland te beschermen, onder meer door zich te richten op het verminderen van lucht- bodem- en watervervuiling, zoals overmatige CO2-en stikstofuitstoot, grafietregens en overige milieuverontreinigingen. Waar nodig zal zij daartoe onder meer bijdragen aan financiering en uitvoering van vergaderingen, brainstorms, evenementen, juridische zaken, informatieavonden en technisch onderzoek. En andere relevante activiteiten die nodig zijn ter bescherming van natuur en milieu en menselijke gezondheid. Zoals het toegankelijk maken van informatie en het bevorderen van doelgerichte vervolgacties. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Winstoogmerk
De stichting IJmondig heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
We zijn er om een vinger aan de pols te houden. We raadplegen juridische, medische en technische specialisten uit ons netwerk.
Voor onze leden zijn we de plek waar IJmondigen samenkomen om de IJmond leefbaar te houden.

Tot vermogen van de stichting worden bestemd:
a. Opbrengsten van de activiteiten van de stichting
b. Erfstellingen, legaten en schenkingen
c. Subsidies en bijdragen
d. Revenuen van het vermogen, en
e. Eventuele andere baten

De stichting is verplicht haar financiële middelen zodanig te besteden dat slechts een, gezien de werkzaamheden van de stichting, verantwoord percentage daarvan wordt aangewend ter dekking van de kosten van haar eigen organisatie, terwijl die kosten en de kosten van werving van gelden in redelijke verhouding dienen te staan tot de bestedingen ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Het bestuur draagt er zorg voor dat het vermogen van de stichting niet meer bedraagt dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de stichting.

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vakantie- of presentiegeld worden toegekend.
De wijze van verwerving van inkomsten
– Subsidies
– Crowdfunding
– Fondswerving
– Donaties

Jaarverslagen en financiële verantwoording
Jaarlijks zal stichting IJmondig een jaarverslag en financiële verantwoording publiceren, startend in 2020, het eerste volledige jaar na de officiële lancering.

Wat is de potentie van stichting IJmondig
Aan de bel trekken. Stichting IJmondig wil onafhankelijke onderzoeken initiëren naar kwesties als de gezondheidsklachten in de IJmond en de mogelijke invloed van de omgevingsfactoren hierop. Ook wil IJmondig de overtredingen en (het gebrek aan) handhaving op het gebied van gezondheid en milieu in kaart en ter sprake brengen.

Om de tafel 
Over de bevindingen gaan we in gesprek met beleidsmakers, politici, bewoners, ondernemers, medici, juristen, technici, én de betrokken bedrijven.

Informeren
Rapporten en vergunningen zijn vanwege het wollige taalgebruik en jargon vaak lastig te lezen. Om zo veel mogelijk mensen te bereiken publiceert Stichting IJmondig Daarnaast geven we op onze website www.ijmondig.com praktische informatie en adviezen aan inwoners om de eigen gezondheid in een belast gebied als de IJmond te verbeteren. Gevoelig voor stofoverlast? Welke luchtzuiveraar komt als beste uit de bus? Welke mogelijkheden zijn er voorhanden om de klachten de baas te blijven? IJmondig zoekt het uit en publiceert het hier.

Inspireren
Exposities, concerten, dans- en theatervoorstellingen kunnen de saamhorigheid in de strijd voor schone lucht verstevigen.

Kietelen
De hal die een eind aan de grafietregens moet maken komt er hoogstwaarschijnlijk eerder, de Tweede Kamer buigt zich thans over afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid van dwangsommen, de provincie laat het RIVM nu eindelijk een uitgebreid gezondheidsonderzoek uitvoeren, premier Rutte heeft het op tv over Wijk aan Zee… Het is overduidelijk: je stem laten horen heeft zin! We blijven dus kietelen, met creatieve acties.

Voorbeelden van actuele projecten/juridische acties stichting IJmondig
Handhavingsverzoek omgevingsvergunning/milieuvergunningen Tata Steel/Harsco aan de provincie Noord-Holland met eventueel bezwaar en beroep.

Bestrijden overmatige stikstofemissie gebied de grijze duinen in het Noordhollands duinreservaat
Het Noordhollands Duinreservaat is één van de 6 aangewezen Natura 2000-gebieden in de duinen van Noord-Holland. Het gebied is aangewezen als Habitatrichtlijngebied op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nu Wet Natuurbescherming; Wnb): er mogen in beginsel geen activiteiten plaatsvinden die de Natura 2000-doelen voor het gebied in gevaar brengen. Voor het Noordhollands Duinreservaat geldt 7 december 2004 als referentiedatum voor de bescherming van soorten en habitattypen die onder de Habitatrichtlijn vallen, omdat het gebied op die datum als Habitatrichtlijngebied op de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio is geplaatst door de Europese Commissie.

Volgens het beheerplan Natura 2000 gebied Noordhollands Duinreservaat 2018-2024 is het noodzakelijk dat de grijze duinen, die grotendeels het Noordhollands Duinreservaat beslaan uitbreiden en verbeteren. Deze grijze duinen zijn zeer stikstofgevoelig, hebben een sense of urgency-status (EU) en worden overbelast door de naburige zware industrie van Tata Steel en Harsco Metals. En worden hierdoor ernstig bedreigd in hun bestaan. Er is in 2015 een zeer ruime natuurvergunning verleend die deze stikstofbelasting legitimeert. Met als zwaarwegend argument de economische belangen die Tata Steel voor de omgeving heeft. Dit argument is achterhaald en schadelijk voor de ontwikkeling en bescherming van de Natura2000-gebieden. Om deze gebieden te kunnen beschermen voert de stichting IJmondig juridische zaken. Om zo verdere schade aan de vorengenoemde in gevaar verkerende Natura2000-gebieden te kunnen voorkomen.

Stichting IJmondig vraagt steun voor het kunnen voeren van juridische zaken. Het gaat hierbij puur om advocaats- en griffierkosten. Mr. Bondine Kloostra voert in opdracht van Stichting IJmondig deze juridische zaken. Wij bestrijden zo de overtredingen van de milieuvergunningen/omgevingsvergunning door TATA Steel en Harsco te IJmuiden, met eventueel bezwaar en beroep. Juridische zaken zijn kostbaar. Maar zeer de moeite waard om onze kostbare leefomgeving leefbaar te houden. Wij hebben hierom financiële steun hard nodig.

Over ons
Doel: De stichting IJmondig stelt zich ten doel om natuur-, milieu en gezondheidsbelangen in de regio IJmond/Noord-Holland te beschermen, onder meer door zich te richten op het verminderen van lucht- bodem- en watervervuiling, zoals overmatige CO2-en stikstofuitstoot, grafietregens en overige milieuverontreinigingen.

Uw gift aftrekbaar van de belasting
Voor instellingen die zijn aangewezen als ANBI gelden speciale fiscale voordelen bij schenken, erven en giften. Hoeveel aftrek u krijgt van uw gift, is van verschillende factoren afhankelijk. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over ANBI’s en kunt u controleren of uw donatie aftrekbaar is belastingdienst.

Jaarverslagen en financiële verantwoording
Jaarlijks zal stichting IJmondig een jaarverslag en financiële verantwoording publiceren, startend in 2020, het eerste volledige jaar na de officiële lancering.